พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 13:25:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ  ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก