พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 14:36:00

เสด็จฯ ไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรัตนมงคล ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร