พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 15:18:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล "ศรีสังวาลย์" และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าฯ ด้วย

รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมครอบครัว และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย 

ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
นายหลี่ว เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานความคืบหน้าโครงการความร่วมมือไทย-จีน ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 14:48:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จำนวน ๑๒ คณะ เฝ้าฯ 

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 09:08:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ และทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน