พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 17:48:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวพัชราภรณ์ บุญเกิด นายกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ นำผู้แทนสถาบันการศึกษา และผู้สนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบิน เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายทุนเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และบัตรโดยสารเครื่องบิน เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 09:35:00

เสด็จฯ ไปในงานฉลองครบรอบ ๖๐ ปี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี