พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 16:28:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ STEAM สู่ Smart Farm ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 15:21:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารวิทย์ประภา ณ ศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 09:27:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๔ "ดุริยกฤติยาธร ๗๕ ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์" โอกาสนี้ ทรงระนาดเอก ร่วมกับวงมหาดุริยางค์ของคณะครูดนตรีไทยอุดมศึกษา ครูอาวุโส และนิสิต นักศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม