พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 13:52:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน "๓๐ ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน