พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 17:12:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๒๓ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร เจริญ สุวฑฺฒโน สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 08:51:00

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุด "ราพณ์พ่ายบารมี พระจักรีครองเมือง" ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ เขตราชเทวี