พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 06 ตุลาคม 2564 09:04:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๕ คณะ เฝ้าฯ 

วันพุธที่ 06 ตุลาคม 2564 14:11:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จำนวน ๔ คณะ เฝ้าฯ  

วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2564 09:00:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฐานเทคโนโลยี ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๖๔ ในหัวข้อ "วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายและแนวทางแก้ไข" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม 2564 15:05:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๕ คณะ เฝ้าฯ 

วันศุกร์ที่ 01 ตุลาคม 2564 15:30:00

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการอำนวยการ โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ ดังนี้

 
- นายฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
- นายพีรดนย์ วงษ์เสรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
- นายเมธาสิต ใจสอาด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- นายลัทธวัฒน์ เอี้ยวฉาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล