พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2561 17:30:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพนายบุญทอง วรศรี ป.ม., ท.ช. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา

 
วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2561 09:00:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน "คอมมาร์ต เวิร์ก ๒๐๑๘" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย

 
วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2561 15:00:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ และประธานกรรมการคัดเลือกผู้ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และคณะ นำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู เข้าเฝ้าฯ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

 
วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2561 17:00:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

 
วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤศจิกายน 2561 23:05:00

เสด็จฯ กลับจากการเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลาม เพื่อทรงนำคณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ จะทรงนำนักเรียนนายร้อยและข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น มัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน พิพิธภัณฑ์เครื่องราชกกุธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองทัพบรูไน พื้นที่เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรวาซัน และพิพิธภัณฑ์การเดินเรือทางทะเลบรูไนดารุสซาลาม อนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ณ พระราชวังนูรูลอิมาน ด้วย