พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 09 สิงหาคม 2564 09:00:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๔ คณะ เฝ้าฯ   

วันจันทร์ที่ 09 สิงหาคม 2564 09:45:00

ต่อจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ และท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน กรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา และกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ดังนี้

 
- นายอัคร เช้าฉ้อง ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๙ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน จากมหาวิทยาลัยฮัมบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
 
- นายบัญชา รัตนมธุวงศ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๓ ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวรรณคดีอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแลนคาสเตอร์ สหราชอาณาจักร เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ
 
- นายภูมิ เลิศภิญโญวงศ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๓ ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เออร์ไวน์ สหรัฐอเมริกา เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ
วันจันทร์ที่ 09 สิงหาคม 2564 13:55:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๖ คณะ เฝ้าฯ   

วันศุกร์ที่ 06 สิงหาคม 2564 13:19:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านกุงศรี ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันอังคารที่ 03 สิงหาคม 2564 17:28:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)