พระนามาภิไธยและนามพระราชทานสถานที่และสิ่งต่าง ๆ


นามพระราชทาน ที่ตั้ง ความเป็นมา ภาพ
ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธรอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ดำเนินการอยู่ในบริเวณคลองโต๊ะแดงฝั่งขวา ครอบคลุมพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง ทั้งหมด ๑๒๕,๖๒๕ ไร่ อยู่ในท้องที่บ้านโต๊ะแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๕ ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 ตั้งอยู่ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในความดูแลของมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๔๘ พรรษา ในพุทธศักราช ๒๕๔๖ ดำเนินการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณให้มีความสมดุลของระบบนิเวศน์ และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งศึกษาหาความรู้ และกระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓
เขื่อนสิรินธรอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนกั้นลำโดมน้อย บริเวณน้ำตกแซน้อย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เดิมชื่อ เขื่อนลำโดมน้อย
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน สิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 เมื่อเดือนมีนาคม 2542 นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเดินทางไปเยี่ยมเยือน และแสวงหาความร่วมมือด้านการศึกษากับรัฐบาลประเทศจีน และมหาวิทยาลัยในประเทศจีน และได้มีการหารือความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 100 ปี ในพุทธศักราช 2543 รัฐบาลจีนได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสนับสนุนในการก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ หนังสือ ตำรา เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ” ตามหนังสือที่ รล 008/2300 ลงวันที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2546 และเสด็จฯ มาทรงเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ62 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อสร้างขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิด เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400จัดสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาความแออัดและขาดแคลนพื้นที่การให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกตึกชัย เขตราชเทวี ในการนี้ ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ก่อสร้างอาคาร 9 ชั้น ซึ่งสูงกว่าที่ทางราชการกำหนดไว้เพียง 4 ชั้น และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามอาคารหลังนี้ว่า “อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์” โดยได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไปในต้นปี 2554