พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 16:57:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงกุสุมา พรหมผลิน ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 09:10:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๑๓ คณะ เฝ้าฯ

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 14:32:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จำนวน ๒,๔๓๙ คน ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 08:50:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการสัมมนาวิชาการเรื่อง "๗๐ ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน คริสต์ศักราช ๑๙๔๙" ณ อาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โอกาสนี้ ทรงฟังปาฐกถานำเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน" โดย นายหลู่ว์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จากนั้น ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม" 

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 17:52:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี อุดม คชาชีวะ ณ เมรุวัดเครือวัลย์ เขตบางกอกใหญ่