พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2562 07:05:00

เสด็จฯ ไปทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ ๑๐๒ ปี ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน

วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2562 17:40:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด

 
วันพุธที่ 02 มกราคม 2562 09:00:00

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวน ๕,๗๕๖ คน ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

วันพุธที่ 02 มกราคม 2562 14:45:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 01 มกราคม 2562 13:30:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี