พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 03 เมษายน 2562 00:00:00

ระหว่างวันพุธที่ ๓ ถึงวันพุธที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการนี้ เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการลงนามการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจ ครั้งที่ ๑ ขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลก ระหว่างสำนักบริหารอาร์กติกและแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และทรงเปิดป้ายห้องปฏิบัติการร่วมวิจัยแอนตาร์กติก ไทย-จีน สิรินธร ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งจะทรงเข้าร่วมการประชุมสภารางวัลหลุยเซวู ซึ่งเป็นรางวัลเพื่ออารยธรรมของโลก นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินงานของสถาบันและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ในกรุงปักกิ่ง เมืองรุ่ยจิน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า

 
วันอังคารที่ 02 เมษายน 2562 08:50:00

เสด็จฯ พร้อมด้วยคุณพลอยไพลิน และคุณสิริกิติยา เจนเซน ไปยังท่าวาสุกรี พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีกรมประมง พร้อมข้าราชการ เฝ้าฯ  ถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งได้น้อมเกล้าฯ ถวายพันธุ์ปลาไทย ๙ ชนิด รวม ๕๙๐,๐๐๐ ตัว สำหรับทรงปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้ขยายพันธุ์ต่อไปอันเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2562 08:10:00

เสด็จฯ ไปยังธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา เฝ้าฯ ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ ๑๐๖ ปี วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒  

 
จากนั้น เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา คณะรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ข้าราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย พร้อมคู่สมรส เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2562 09:41:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะลูกเสือชาวบ้าน คณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คณะมูลนิธิ สมาคม ชมรม และคณะบุคคล จำนวน ๕๘๐ คณะ รวม ๘,๒๐๕ คน เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสกับผู้เข้าเฝ้าฯ ด้วย

วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2562 14:12:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะองคมนตรี พร้อมคู่สมรส เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

 
คณะกรรมการมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
 
คณะกรรมการบริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒