พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 08:59:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ต่อจากนั้น ทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 13:31:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๑ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤษภาคม 2564 08:50:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในการนี้ คู่สมรสเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ร่วมเฝ้าฯ ด้วย

วันจันทร์ที่ 03 พฤษภาคม 2564 09:02:00

เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โอกาสนี้ ทรงกดกริ่งเปิด "อาคารมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ)" 

วันจันทร์ที่ 03 พฤษภาคม 2564 13:33:00

เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โอกาสนี้ ทรงกดกริ่งเปิดอาคาร "กูรมัคซิงห์  สัจจเทพ"