พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 03 มิถุนายน 2564 13:04:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

วันพุธที่ 02 มิถุนายน 2564 08:57:00

เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพุธที่ 02 มิถุนายน 2564 14:58:00

เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล ทรงร่วมการประชุมสุขภาพโลก ครั้งที่ ๒ แห่งการประชุมปั๋วเอ๋าสำหรับเอเชีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM จากประเทศไทย ถ่ายทอดสดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และอีกกว่า ๓๐ ประเทศทั่วโลก

 
วันอังคารที่ 01 มิถุนายน 2564 09:14:00

เสด็จฯ ไปยังหอประชุมค่ายพระราม ๖ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันอังคารที่ 01 มิถุนายน 2564 13:00:00

เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์