พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 03 มิถุนายน 2564 13:04:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

วันพฤหัสบดีที่ 03 มิถุนายน 2564 09:00:00

เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงติดตามโครงการตามพระราชดำริของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)