พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 08 มิถุนายน 2564 15:10:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔