พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 01 มิถุนายน 2564 13:00:00

เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันอังคารที่ 01 มิถุนายน 2564 09:14:00

เสด็จฯ ไปยังหอประชุมค่ายพระราม ๖ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์