พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 02 มิถุนายน 2564 14:58:00

เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล ทรงร่วมการประชุมสุขภาพโลก ครั้งที่ ๒ แห่งการประชุมปั๋วเอ๋าสำหรับเอเชีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM จากประเทศไทย ถ่ายทอดสดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และอีกกว่า ๓๐ ประเทศทั่วโลก

 
วันพุธที่ 02 มิถุนายน 2564 08:57:00

เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์