พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2565 09:00:00

เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๕ “Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2022)” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และทรงเปิดนิทรรศการ “มหิดลบาเพ็ญ” ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย

 

 
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2565 14:00:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ จำนวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ ดังนี้ 

๑. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ และคณะ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

๒. นายธานินทร์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาบริษัท ทรัพย์ยั่งยืน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าฯ ถวายหน้ากากอนามัย KN95 เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย  ต่อจากนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ดังนี้

๑. ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้

- ทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย จำนวนรวม ๒๕ คน

- ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคเอเชีย จำนวนรวม ๑๓ คน

- ทุนการศึกษาพระราชทาน “ทุนเล่าเรียนหลวง” ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนรวม ๙ คน

- ทุนการศึกษานามพระราชทาน “ลุ่มน้ำโขงพิจัย” จำนวนรวม ๑๕ คน

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พร้อมด้วยข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย

๒. รองศาสตราจารย์สงคราม เหลืองทองคำ ประธานกรรมการ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยกรรมการ แผนกสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรวม ๔ คน นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ ดังนี้

  - นางสาวธมลพรรณ เหล่าเจริญสุข ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจาปี ๒๕๖๔ เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์เปรียบเทียบที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตท สหรัฐอเมริกา

  - นางสาวปุญญมณี แหยมเกตุ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจาปี ๒๕๕๘ ให้ไปศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสเอแอนด์เอ็ม สหรัฐอเมริกา และได้สาเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้ว เข้าฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ จำนวน ๒ คณะ เข้าเฝ้าฯ 

๑. ศาสตราจารย์ประนอม จันทรโณทัย นักวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่นนานายพงศกร คุณาสิทธิ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาอนุกรม วิธานพืช ณ Trinity College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ เฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลา และในโอกาสนี้ ครอบครัวนายพงศกร ฯ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ด้วย

๒. ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นานักศึกษา ที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ แห่งสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย จานวนรวม ๘ คน พร้อมทั้งนักเรียนทุนรัฐบาลที่จะไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน สาธารณรัฐเกาหลี จานวนรวม ๔ คน เฝ้า ฯ กราบถวายบังคมลา และในโอกาสนี้ ผู้เกี่ยวข้อง จานวนรวม ๑๖ คน ร่วมเฝ้า ฯ ด้วย

 
วันอังคารที่ 02 สิงหาคม 2565 13:00:00 เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ปี ๒๕๖๕ (ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๐ โรงเรียน) และทรงเปิดอาคารเรียนพระราชทาน โรงเรียนเอี่ยมประดิษฐ์ กับทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ โรงเรียนเอี่ยมประดิษฐ์ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2565 12:35:00 เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2565 14:30:00 เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๕ (Thailand Research Expo 2022)" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์