พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 06 มกราคม 2564 09:13:00

เสด็จออก ณ ห้องประชุมวังสระปทุม ทรงเปิดงาน "ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไซนส์ แฟร์ ๒๐๒๑" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์