พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2562 08:51:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวน ๔,๖๓๔ คน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน  

วันพฤหัสบดีที่ 03 ตุลาคม 2562 09:00:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวน ๔,๔๕๑ คน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน  

วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2562 09:00:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำนวน ๖,๔๒๐ ราย ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

วันพุธที่ 02 ตุลาคม 2562 17:34:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายพินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ การออกแบบประยุกต์ศิลป์ ณ เมรุวัดหัวลำโพง เขตปทุมวัน 

 
วันอังคารที่ 01 ตุลาคม 2562 00:00:00
ะหว่างวันเสาร์ ที่ ๒๘ กันยายน ถึงวันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวจีน ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ ๗๐ ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาศาลาประชาชน ทั้งนี้ เครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ฝ่ายจีนมอบให้ชาวต่างประเทศที่สร้างคุณูปการสำคัญในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทรงเป็นบุคคลสำคัญต่างประเทศในจำนวน ๖ คน ซึ่งในครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคลสำคัญระดับผู้นำและอดีตผู้นำรัฐบาล องค์กร และนักการศึกษา ที่ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าว โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการความสำเร็จของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ ๗๐ ปี ณ ศูนย์นิทรรศการกรุงปักกิ่ง อีกทั้ง ทรงร่วมพิธีเฉลิมฉลองงานวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน และทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และการเดินขบวนของฝ่ายพลเรือน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ พีจี ๑ เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ และประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ พีจี ๑ เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา