พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2563 09:31:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานวันมูลนิธิสิรินธร ประจำปี ๒๕๖๓ โอกาสนี้ ทรงดนตรีไทยในการแสดงพระราชทานเรื่อง "สมเด็จย่าเสด็จฯ พิชิตยอดดอยอินทนนท์" ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน