พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 15:22:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนจิตรลดา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา พระราชวังดุสิต