พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 09:13:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๕๕๓ คน ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ วร บุนนาค สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง