พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2563 20:44:00

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน "พรหมาศ" ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2563 13:57:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ "ศิลป์แผ่นดิน" ณ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เฝ้าฯ รับเสด็จ