พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 17:51:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย  

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 09:06:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ นำนายรวิชญ์  พิชญาเวทย์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการวิจัยดำเนินการ ณ สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา