พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 03 พฤศจิกายน 2563 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยอง มีพระราชกิจดังนี้ 

- เสด็จฯไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๒ และมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๓ จำนวน ๑๒ คน พร้อมพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ ๓ รวมทั้งพระราชทาน "ทุนศรีเมธี" แก่นิสิตที่มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม ๘ คน ณ อาคารเรียนรวม สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์  
- พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ
- เสด็จฯ ไปทรงฟังการบรรยาย เรื่อง "การสร้างและการสาธิตการใช้งานชุดตรวจวินิจฉัย COVID-19" ณ อาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี
- ทรงเยี่ยมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี
- ทรงเปิดสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
- ทรงเปิด "ศูนย์ความร่วมมืองานวิจัยและพัฒนา ปตท.สผ. เออาร์วี และสถาบันวิทยสิริเมธี" 
- ทรงเปิด "อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก"