พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 04 พฤศจิกายน 2563 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยอง มีพระราชกิจดังนี้

- ทรงเยี่ยมโครงการเกษตรนวัต ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อำเภอวังจันทร์
- ทรงเป็นประธานการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต บริษัท สยามคูโบต้า คอร์เปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์
- ทรงเยี่ยมบ้านนายไพศาล บุตรน้ำเพชร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลองไผ่ หมู่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์