พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2563 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีพระราชกิจดังนี้

 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๑๖๖ คน ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ อำเภอเมืองนครราชสีมา 
- ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
- พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้วิจัยที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ เรื่อง "แผ่นพื้นรอง รองเท้าอัจฉริยะ และระบบโทรเวชกรรม" ณ อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา