พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีพระราชกิจดังนี้ 

- เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อำเภอเมืองนครราชสีมา  
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา และทรงเปิดอาคารเลิศพิทยรัตน์ 
- ทรงเปิด "อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ที่ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา