พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2563 17:32:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ พร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซ่น ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้าโกศศพ ณ ศาลาร้อยปี ปิยมหาราชอนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต

 
วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2563 08:50:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นวันแรก

ในการนี้ พระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในฐานะที่ทรงมีอัจฉริยภาพด้านศิลปกรรมศาสตร์ ทรงให้ความสำคัญในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผ่านผลงานด้านศิลปกรรม ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการอันเกี่ยวเนื่องกับการบูรณาการศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
ต่อจากนั้น พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ๘ คน ศาสตราจารย์กิตติคุณ รางวัลเงินทุนรัชดาภิเษกสมโภช และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม ๓,๙๗๒ คน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน