พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 03 ตุลาคม 2563 17:33:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเทศไทย การจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก นำคณะกรรมการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกฝ่ายสากลและฝ่ายประเทศไทย เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย "รางวัลผู้นำสตรีโลก ประจำปี ๒๕๖๓" ในการนี้ นางไอรีน นาธิวิแดท ประธานการจัดประชุมฝ่ายต่างประเทศ กราบบังคมทูลถวายราชสดุดีผ่านทางวีดิทัศน์ เนื่องจากไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองได้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙