พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2563 08:49:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๓ "ชีวิตวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยอาหารและโภชนาการ" โอกาสนี้ ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประสบการณ์ด้านอาหารเเละโภชนาการ ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙” ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เขตคลองเตย