พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2563 08:45:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๒  

จำนวน ๔,๑๕๕ คน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน