พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 14:01:00

เสด็จฯ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายประยูร ผ่องแผ้ว ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร