พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 09:03:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักพระราชวัง ๑ ในพระบรมมหาราชวัง 

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 09:04:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 10:37:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล บ้านคลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 08:52:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิด "อาคารภูมิพัฒน์" ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 13:36:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี