พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 13:33:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี  ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 08:51:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๔,๗๗๘ คน ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 17:19:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๔ คณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล 

ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีของคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 08:55:00

เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มีพระราชกิจดังนี้ 

- ทรงเปิดอาคารญาณรัตนากร และทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อำเภอบ้านม่วง  
 
- ทรงเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวานรนิวาส