พระราชกิจประจำวัน



วันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีพระราชกิจดังนี้

- ทรงเยี่ยมโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน 
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ๒ อำเภอแม่ออน
- ทรงเยี่ยมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีพระราชกิจดังนี้ 

- ทรงเยี่ยมโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ 
- ทรงเยี่ยมโรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ
- เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการแสดงละครพื้นบ้านล้านนา เรื่อง "เจ้าหญิงแสนหวี" และทรงดนตรีไทยร่วมกับวงดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีพระราชกิจดังนี้ 

- ทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗ และโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำริฯ ณ กองพลทหารราบที่ ๗ อำเภอแม่ริม  
- ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
- ทรงเปิดอาคารพระราชทาน ๒๐ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 13:55:00

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐๐ คน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น ๑๒ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 15:17:00

เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวม ๘๙ ราย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า