พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 01 กันยายน 2563 17:51:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ ว่าด้วยการพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ฉบับที่ ๗ ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน