พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 13:36:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 08:52:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิด "อาคารภูมิพัฒน์" ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี