พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 04 กันยายน 2563 14:00:00

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๓๘ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน

วันศุกร์ที่ 04 กันยายน 2563 10:09:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ

ต่อจากนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๑ คณะ เฝ้าฯ

วันศุกร์ที่ 04 กันยายน 2563 09:37:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๑๐ คณะ เฝ้าฯ