พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 15:53:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล "ศรีสังวาลย์" ดังนี้

 
- สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย ได้แก่ ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ วิภาดา คุณาวิกติกุล
 
- สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ได้แก่ นางสาวจงกลนี จันทรศิริ
 
- สาขาการพยาบาลในชุมชน ได้แก่ นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ และรองศาสตราจารย์ขนิษฐา นันทบุตร 
 
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าฯ ด้วย
 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล นำผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
 
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์สงคราม เหลืองทองคำ ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ 
มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมชัย พงศ์จรรยากุล กรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนางสาวสุญากาญจน์ อาชาสรรพวัฒน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาเชิง บูรณาการ ณ มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 15:11:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๑๑ คณะ เฝ้าฯ