พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 07 กันยายน 2563 14:11:00

เสด็จฯ ไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ในงาน "เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กัณฑ์มัทรี ๙๐ พระคาถา" ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 07 กันยายน 2563 09:04:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ และทอดพระเนตรนิทรรศการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตทุ่งครุ