พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 10:37:00

เสด็จฯ ไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล บ้านคลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 09:04:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี