พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 02 กันยายน 2563 00:00:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์