พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 01 เมษายน 2564 10:43:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ พร้อมครอบครัว เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔  และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และคณะ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 
นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ และทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
วันพฤหัสบดีที่ 01 เมษายน 2564 09:14:00

ต่อจากนั้น ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานองคมนตรี คณะองคมนตรี พร้อมคู่สมรส นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส ประธานสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ปลัดกระทรวงกลาโหม นายทหารชั้นผู้ใหญ่ นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพไทย นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย สมาคมแม่บ้านทหารบก สมาคมภริยาทหารเรือ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ สมาคมแม่บ้านตำรวจ และผู้แทนมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการสภากาชาดไทย เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 01 เมษายน 2564 09:00:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก และปฏิบัติหน้าที่รับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔