พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 10:00:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผู้รับผิดชอบและผู้สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าฯ  

 
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปยังห้องประชุม วังสระปทุม ทรงฟังรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผลการอบรมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปี ๒๕๖๔ และการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบการบรรยายผ่านระบบออนไลน์