พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 07 เมษายน 2564 13:56:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๕ คณะ เฝ้าฯ

วันพุธที่ 07 เมษายน 2564 08:55:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๕ คณะ เฝ้าฯ