พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 09:12:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

 
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นายทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม "ยูเมะพลัส ส่งต่อ...ความห่วงใย" ปีที่ ๘ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาสผ่านสภากาชาดไทย
 
นายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ จีจินเกาะ นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าฯ ถวายผ้าห่มกันหนาว เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย กับทูลเกล้าฯ ถวายรูปหล่อทองคำ รูปหล่อสำริด หนังสือ และสิ่งของที่ระลึก
 
รองศาสตราจารย์ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้ได้รับ "รางวัลเสฐียรโกเศศวิถีกีรติชน" เฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
 
- สาขาภาษาไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ กาญจนา นาคสกุล
 
- สาขานิรุกติศาสตร์ รองศาสตราจารย์นววรรณ พันธุเมธา
 
- สาขาคติชนวิทยา ศาสตราจารย์พิเศษประคอง นิมมานเหมินท์  
 
- สาขาวรรณคดีและการแปล ศาสตราจารย์กิตติคุณ กุสุมา รักษมณี